O ZDRUŽENÍNaše združenie tvoria mladí, bezúhonní a cieľavedomí ľudia, ktorí sú odhodlaní pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.


PREDMETOM ČINNOSTI A HLAVNÝM CIEĽOM JE V ZMYSLE PLATNÝCH STANOV O.Z. ZS -RR

  • Zvyšovanie povedomia o prvej pomoci a jej význame v bežnom živote
  • Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci formou zdravotnej asistenčnej služby na verejných, kultúrnych a športových podujatiach na území Slovenskej republiky vyškolenými poskytovateľmi prvej pomoci, zdravotníkmi a lekármi
  • Prezentácia činností združenia širokej verejnosti formou ukážok poskytovania prvej pomoci a zdravotnej výchovy v materských školách, základných školách, na pracoviskách a verejných priestranstvách
  • Spolupráca so so základnými a strednými školami pri zabezpečovaní teoretickej a praktickej časti účelových cvičení
  • Spolupráca so zložkami IZS (integrovaného záchranného systému) a inými organizáciami, združeniami a inštitúciami venujúcimi sa problematike predlekárskej prvej pomoci a záchrannej činnosti
  • Pomoc pri riešení a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí na území SR

PERSONÁL

Členmi v združení sú ľudia so zdravotníckym vzdelaním podľa zákona č. 578/2004 Z.z., poskytovatelia prvej pomoci s absolvovaným akreditovaným kurzom prvej pomoci a vodní záchranári.

Všetci naši členovia sa pravidelne zúčastňujú školení a tréningov v oblasti poskytovania prvej pomoci čím si rozširujú svoje vedomosti a zručnosti.