Domov

Občianske združenie ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE začalo oficiálne svoju činnosť 14.09.2017 na základe schválenia stanov o.z.
ZS - RR Ministerstvom vnútra SR  a registrácie medzi občianske združenia pod registračným číslom :   VVS/1-900/90-51864   podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.Predmetom činnosti a hlavným cieľom je v zmysle platných stanov o.z. ZS -RR 

  • Zvyšovanie povedomia o prvej pomoci a jej význame v bežnom živote
  • Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci formou zdravotnej asistenčnej služby na verejných, kultúrnych a športových podujatiach na území Slovenskej republiky vyškolenými poskytovateľmi prvej pomoci, zdravotníkmi a lekármi
  • Prezentácia činností združenia širokej verejnosti formou ukážok poskytovania prvej pomoci a zdravotnej výchovy v materských školách, základných školách, na pracoviskách a verejných priestranstvách 
  • Spolupráca so so základnými a strednými školami pri zabezpečovaní teoretickej a praktickej časti účelových cvičení 
  • Spolupráca so zložkami IZS (integrovaného záchranného systému) a inými organizáciami, združeniami a inštitúciami venujúcimi sa problematike predlekárskej prvej pomoci a záchrannej činnosti 
  • Pomoc pri riešení a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí na území SR
Podporili nás

Aj vďaka ochote a snahe pomáhať iným sme mohli napredovať vďaka týmto spoločnostiam :Ďakujeme za poskytnutie sídla združeniu ZS-RR v zdravotnom stredisku v obci Kapušany.Dodávateľ zdravotníckeho materiálu a pomôcok.
Ďakujeme za pomoc a výbornú spoluprácu.
Dodávateľ zdravotníckej diagnostickej techniky a pomôcok.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu a pomoc.Potlač služobných uniforiem.

Ďakujeme za pomoc a výbornú spoluprácu.Dodávateľ kancelárskych a hygienických potrieb.

Ďakujeme za pomoc a výbornú spoluprácu.